as网站:Pieteikties ASV vīzai

 ASV vēstniecības Rīgā informācija

 Pakalpojumi, kas ?obrīd pieejami vīzu pieprasītājiem

 No ?ī gada 15.jūlija ASV vēstniecība Rīgā atsāk sniegt sekojo?us pakalpojumus ne-imigrācijas vīzu pieprasītājiem: pakalpojumus ce?otājiem ārkārtas situācijās; pakalpojumus studentiem (vīzu kategorijas F,M un atseviām J vīzas kategorijas programmām); pakalpojumus gaisa un ku?u apkalpes locek?iem (vīzas kategorija C1/D); un noteiktiem ASV pilso?u ?imenes locek?iem atbilsto?i Prezidenta rīkojumam 10014. Vēstniecība cen?as nodro?ināt savlaicīgu pakalpojumu snieg?anu, bet ir iespējams ilgsto?s pakalpojumu sa?em?anas gaidī?anas laiks, jo ir izveidojusies ievērojama vīzu pieprasītāju rinda.

 IEVēROJIET: Visiem vīzu pieprasītājiem, apmeklējot vēstniecību un atrodoties tās teritorijā, jā?em līdzi un jāizmanto sejas maskas.

 VīZU ATJAUNO?ANA: Ja Jūs pieprasiet kādu no augstāk minētajām vīzu kategorijām un plānojat atjaunot tādas pa?as kategorijas vīzu, un tās termi beidzās pēdējo 12 mēne?u laikā, vēstniecība cie?i iesaka NEPIERAKSTīTIES vīzas intervijai, bet izmantot pakalpojumu Vīzas atjauno?ana un pieprasījuma iesnieg?ana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver). Informācija par ?o pakalpojumu lasāma ?eit: ustraveldocs.com.

 Ja ir radusies neparedzēta situācija, un nepiecie?ams steidzami ce?ot, lūdzam pieteikties ārkārtas vīzas intervijai, zvanot Klientu centram uz tel. +371-6609-2000 vai izmantojot ?o adresi: ustraveldocs.com. Personām, kas plāno pierasīt H1B, H2B, H4, L vai J vīzas, kuru sa?em?anu pie?auj Prezidenta rīkojums 10052, at?auts pieteikties vīzas intervijām tikai tad, ja Jūsu rīcībā eso?ā informācija apstiprina, ka uz Jums attiecas iz?ēmuma gadījumi, kas minēti ?ajā rīkojumā.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Informācija vīzu pieprasītājiem, kas nedzīvo Latvijā

 Ievērojiet, ka ASV vīzu interviju pieraksts personām, kas nedzīvo Latvijā, ir aizpildīts līdz pat 2020.gada decembrim. ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams pierakstīt intervijām pavisam nelielu skaitu vīzu pierasītāju, kas nedzīvo Latvijā. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā – , un Jums nekavējoties nepiecie?ams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervē?anas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ASV Valsts departamenta informācija

 2020.gada 22.jūnijā

 Pirmdien, ?ī gada 22.jūnijā prezidents Tramps parakstīja Pazi?ojumu, kas aizliedz tādu imigrantu 2020年2月22金牛星座运势 iece?o?anu Amerikas Savienotajās Valstīs, kas rada risku ASV darba tirgum COVID-19 uzliesmojuma dē?. Prezidenta Pazi?ojums stājas spēkā tūlītēji, un tas pagarina iecelo?anas aizliegumu noteiktiem imigrantiem (Prezidenta Pazi?ojums 10014) līdz 2020.gada 31.decembrim. Jaunā Pazi?ojuma noteiktie ierobe?ojumi stājas spēkā tre?dien, ?ī gada 24.jūnijā pulksten 12:01 pēc EDT laika joslas un beigsies 2020.gada 31.decembrī, ja vien prezidents nepagarinās Pazi?ojuma darbības termi?u. Iece?o?anas aizlieguma Pazi?ojums neattiecas uz ASV pilso?iem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un ārvalstniekiem, kas jau ieradu?ies un atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, un uz tām personām, kam ir derīgas neimigrācijas vai imigrācijas vīzas pazi?ojuma darbības periodā.

 Pazi?ojums aizliedz iece?o?anu 星座2018年3月9日运势 personām, kam ir sekojo?s ne-imigranta statuss (vīzas kategorija): H-1B, H-2B, J (personām, kas piedalās prakses, sta?iera, skolotāja, nometnes konsultanta, au pair vai vasaras darba ce?o?anas programmās) un L, ?is liegums attiecas arī uz ?o personu laulātajiem dzīvesbiedriem un bērniem. Iece?o?anas aizlieguma Pazi?ojums neatce? iepriek? izdotās vīzas. Prezidenta Pazi?ojums 10014 un ?is pazi?ojums paredz iz?ēmuma gadījumus attiecībā uz noteiktām neimigrantu un imigrantu kategorijām. Pilns Pazi?ojuma teksts ir pieejams Baltā nama mājas lapā:

 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

 _____________属马的双子星座今日运势2018______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2020.gada 22.aprīlī

 22. aprīlī prezidents Tramps parakstīja Pazi?ojumu, kas aizliedz noteiktu imigrantu iece?o?anu Amerikas Savienotajās Valstīs, kuri rada risku ASV darba tirgum ekonomikas atvese?o?anās periodā pēc COVID-19 uzliesmojuma. Prezidenta Pazi?ojums stāsies spēkā 23. aprīlī, plkst. 23:59 pēc EDT laika joslas, un beigsies pēc 60 dienām, ja vien prezidents neizlems to pagarināt. ?is pazi?ojums neattiecas uz ASV pilso?iem, 非常星座运势查询 pastāvīgajiem iedzīvotājiem un personām, kam Pazi?ojuma darbības periodā ir derīgas imigrācijas vīzas. Saska?ā ar ?o Pazi?ojumu, derīgās vīzas netiks atceltas. ASV vēstniecībās un konsulātos visā pasaulē ir apturēti pakalpojumi vīzu pieprasītājiem, tomēr vēstniecības un konsulāti turpinās nodro?ināt ?os pakalpojumus atbildo?i savai kapacitātei ārkārtas un dienestam būtiskās situācijās tiem vīzu pieprasītājiem, uz kuriem neattiecas ?is Prezidenta Pazi?ojums. Prezidenta Pazi?ojuma teksts pieejams Baltā nama mājas lapā: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2020.gada 31.janvārī

 2020. gada 31. janvārī tika izdots jauns Prezidenta Pazi?ojums (“Prezidenta Pazi?ojums 9983”), kas papildināja pa?reizējo P.P. 9645 par ce?o?anas ierobe?ojumiem, papla?inot tos attiecībā uz kopumā se?u valstu pilso?iem. Ierobe?ojumi attiecas tikai uz imigrācijas vīzām un / vai za?ās kartes loterijas uzvarētājiem, tie neattiecas uz neimigrācijas vīzām. Pla?āka informācija ir pieejama ?ajā saitē.

褰╁缃戠珯鐐?

 Svarīga informācija vīzu pieprasītājiem par koronavīrusu:

 Tiem ārvalstu pilso?iem, kas 14 dienas pirms plānotās iece?o?anas ASV viesoju?ies zemāk minētajās valstīs, saska?ā ar Prezidenta rīkojumiem 9984, 9992, 9993, 9996 un 2020.gada 24.maija Proklamē?anas aktu, uz laiku ir apturētas tiesības iece?ot Amerikas Savienotajās Valstīs:

 - Brazīlija;

 - Lielbritānijas un īrijas Apvienotā Karaliste, iz?emot tai piedero?ās teritorijas ārpus Eiropas;

 - īrijas Republika;

 - ?engenas zonas 26 valstis (Austrija, Beija, ?ehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grie?ija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lihten?teina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvē?ija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un 娣寳绋庣エ缃戠珯, ?veice);

 - Irānas islāma Republika;

 - ?īnas Tautas Republika, iz?emot Honkongas un Makao īpa?os administratīvos re?ionus.

 Pagaidu iece?o?anas aizliegums paredz virkni iz?ēmumu, tostarp arī attiecībā uz ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem un noteiktiem ASV pilso?u un pastāvīgo iedzīvotāju ?imenes locek?iem. Ja pirms ce?o?anas uz ASV Jūs dzīvojat, esat nesen apmeklējis, plānojat apmeklēt vai ērsot tranzītā kādu no augstāk minētajām valstīm, iesakām Jums atlikt ASV vīzas interviju par 14 dienām pēc izce?o?anas no attiecīgās valsts (valstīm). Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cie?i iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām. Par vīzas intervijas pieraksta atlik?anu nav jāmaksā jauna nodeva, jo maksājums 鍏偣灏忚缃戠珯, par vīzas pieprasī?anu ir derīgas viena gada laikā vīzas pieprasī?anai tajā valstī, kurā nodeva samaksāta.

 Ja Jums radu?ies jautājumi par vīzas intervijas atlik?anu, lūdzam sūtīt e-pastu uz support-Latvia@ustraveldocs.com, izmantot savu kontu adresē www.ustraveldocs.com/lv vai zvanīt +371(0)66092000, lai iegūtu Jums vajadzīgās norādes.

 SVARīGA INFORMāCIJA! IZLASIET PIRMS UZSāCIET VīZAS PIEPRASī?ANU!

 PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ?oti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasī?ana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas sa?em?anu.

 Lūdzu, ?emiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGāTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauci?ā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificē?ana būs aizkavēta. ?is numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepiecie?ams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!